Edukacja - program i projekty

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA

W przedszkolu realizujemy

* program wychowania przedszkolnego" Zbieram, poszukuję, badam" autor Dorota Dziamska, Marzena Buchnat

* Program dla przedszkoli i klas zerowych pt. " Dziecięca Matematyka" autor Pani Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska.

 Nad  realizacją programu czuwa doswiadczona Pani Metodyk odpowiedzialna za całość edukacji w placówce. Przedszkole podlega Kuratorium Oświaty . Program realizujemy na podstawie książek "Kolekcja przedszkolaka" , odpowiednio do poziomu dzieci Wydawnictwo Nowa Era.

Program dwujęzyczności

edukację językową prowadzimy w kilku wariantach do wyboru dla Rodziców.

- jezyk angielski 3 x w tygodniu  i francuski 2 x w tygodniu

- język angielski 3 x w tygodniu  i hiszpański 2 x w tygodniu

Cele językowe kursu:

 • rozwój umiejętności słuchania i osłuchanie z językiem obcym
 • nauka prawidłowej wymowy i intonacji,
 • nauka praktycznych zwrotów i umiejętności ich zastosowania w klasie

 

Glottodydaktyka

program "Nauka czytania i pisania" prof. B.Rocławskiego. Metoda ma charakter lingwistyczny a jej istotą jest rozpoczęcie nauki  czytania i pisania od procesu syntezy. szczególną uwagę zwraca się na narządy mowy, na ich pracę w czasie wypowiadania głosek.

Cele metodyczne:

 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania
 • uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem
 • kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej
 • osiągnięcie sprawności analizatora wzrokowo-słuchowego
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • pozwala rozwijać koordynację wzrokowo-słuchową

 

Elementy koncepcji i pedagogiki Planu Daltońskiego

rozwijanie i dzieci umiejętności społecznych oraz komunikowania się z drugim człowiekiem. Nauka odpowiedzialności za podjęte zadania, współpracy w zespole. Dziecko otrzymuje zakres zadań i czas na ich wykonanie. Nauczyciel organizuje przestrzeń , tłumaczy na czym polega zadanie, ustala reguły a także wspomaga i kontroluje postępy. Na samym końcu ocenia pracę dziecka i koryguje błędy. Zadaniem dziecka jest poszukanie rozwiązania postawionego zadania i wyciągnięcie wniosków z działania- dziecko otrzymuje prawo wyboru i samo planuje jak i kiedy wykona wyznaczone zadanie.

Cele metodyczne- dziecko uczy się poprzez działanie :

 • poznaje cej działania - buduje pozytywną motywację
 • wrazz nauczycielem przypomina sobie lub przswaja zasady działania
 • obserwuje wzór , tworzy model działania
 • podejmuje próby wywiązania się z zadania, w miare potrzeby korzysta z pomocy kolegów oraz nauczyciela podejmuje próby skorygowania swoich niewłaściwych działań
 • dokonuje samooceny i poznaje ocenę nauczyciela

Program edukacji ekologicznej

Wykorzystując niepowtarzalną lokalizację przedszkola w sąsiedztwie lasu Bródnowskiego - zaledwie kilka metrów - realizujemy bardzo bogaty program przyrodniczy.

- akcja sprzątanie świata- odpowiedzialność za własne otoczenie

- zbiórka makulatury - recycling

- sadzenie drzewka - więcej tlenu dla naszej planety

- dokarmianie zwierząt podczas zimy - wrazliwość i odpowiedzialność za zwierzęta

- podglądanie przyrody , ptaków , roślin............

Elementy metody Marii Montessori

Głównymi zadaniami metody Marii Montessori są:

 • Uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w świadomym jego potrzeb środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
 • Samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań.
 • Lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w warunkach cichej pracy samodzielnej lub grupowej.
 • Porządek – dzieci zdobywają umiejętności postrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • Społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy. Sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i powagą obserwuje postępy i trudności dziecka; jest jego przewodnikiem.
 • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte w nowym dla siebie środowisku, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Trening zachowań społecznych

Trening zachowań społecznych jest strategią wychowawczą wobec dzieci z różnego rodzaju potrzebami i deficytami w zachowaniu. Dzieci w młodszym wieku mają pewne kłopoty z przestrzeganiem norm i zasad. Nie zawsze potrafią rozpoznać własne emocje i odpowiednio nad nimi zapanować. Należy je uczyć zachowań prospołecznych, które pozwolą im lepiej funkcjonować w przedszkolu, w grupie rówieśniczej, później w szkole, a wreszcie w dorosłym życiu. Wyniesione z zajęć umiejętności i nawyki pozwolą im opanować własne emocje oraz wskażą kroki postępowania w różnych sytuacjach.

Cele zajęć:

 • uczenie dzieci zachowań prospołecznych
 • poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej dziecka
 • pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • wyrabianie pozytywnych cech moralno-społecznych
 • umożliwienie odreagowania napięcia i negatywnych emocji
 • umiejętność radzenia sobie ze złością
 • nauka przestrzegania zasad i norm społecznych

 

Program bądz bezpieczny
 
            Dziecko powinno znać zasady warunkujące jego bezpieczeństwo i respektować je. Powinno także rozumieć, dlaczego one obowiązują oraz wiedzieć, jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania. Wpajanie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych jest jednym z podstawowych celów wychowania. Należy od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady zachowania bezpieczeństwa, uczyć prawidłowego rozpoznawania zagrożeń oraz metod ich eliminacji, oraz wkazywać dzieciom właściwe drogi, które pozwolą zapobiegać możliwym zagrożeniom. Trzeba również pokazywać dziecku, jak należy prawidłowo postępować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie u dzieci czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, powinno obejmować:
poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu, domu, placu
 zabaw itp.,
 • zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi,
 • zachowanie ostrożności przy spotkaniu nieznanych zwierząt, roślin, przedmiotów,
 • bezpieczeństwo w sieci internetowej
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach,
 • poznanie numerów alarmowych i właściwe informowanie o niebezpiecznym zdarzeniu,
 • poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy (ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, prawidłowe przeprowadzenie sztucznego oddychania, opatrzenie rany itp.),
 • umiejętność wykorzystywania i prawidłowej obsługi sprzętów gospodarstwa domowego,
 • usamodzielnianie dziecka i kształtowanie w nim postawy odpowiedzialności za własne postępowanie.

Pedagogika Zabawy - Klanza

Dodatkowo przedszkole bierze udział w różnego rodzaju konkursach, programach i kampaniach profilaktycznych.
Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących programach:

 1. - Kubusiowi Przyjaciele Natury
 2. -  Akademia Aquafresh
 3. - Pogromcy Zarazków
 4. - Necio.
 5. - Zdrowy Przedszkolak
 6. - Radosne Przedszkole
 7. - Przedszkole z pasją

Bierzemy udział w Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych

 "Akademia Wyobraźni Play-Doh" - Wyobraźnia jest motorem napędowym ludzkości i elementem intelektualnego sukcesu, dlatego rozwijanie jej wśród dzieci jest jednym z większych wyzwań pedagogicznych obecnych czasów. Dzieki projektowi nasze dzieci będą rozwijać swoje zdolności manualne a także kreatywne myślenie. W ramach programu każdego miesiąca organizowane są 2 konkursy - jeden dla przedszkola, drugi dla Rodziców.

 "Niezwykłe Spotkania" - Celem projektu jest promocja integracji społecznej wśród dzieci w zakresie uczenia tolerancji, otwartości i mądrego podejścia do problemu niepełnosprawności dzieci i dorosłych. Forma realizacji są warsztaty w czasie których dzieciom będą czytane bajki wydane przez fundację Verba z cyklu " Leon i jego nie-zwykłe spotkania", gry i zabawy nawiązujące do tematyki. Projekt zakończony wręczeniem dzieciom dyplomu oraz medalu "Niezwykły bohater". Więcej informacji na www.fundacjaverba.org.pl.

" Bezpieczeństwo w sieci " - Projekt edukacyjny o zapobieganiu negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii (internet, telefon). Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu i telefonu. Ważnym aspektem jest nauczenie dzieci krytycznego myślenia wobec dostępnych w internecie treści, tak aby same potrafiły ocenić które informacje są prawdziwe i komu mogą zaufać w wirtualnym świecie.

projekt " Owce w sieci " - dedykowany dzieciom z grup starszych - więcej informacji - kliknij tutaj

projekt " Necio" - dedykowany młodszej grupie - więcej informacji - kliknij tutaj

" Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - to cykl zajęć, warsztatów dla dzieci i personelu przedszkola realizowany przez dietetyk p. Martynę Grzybek. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się co warto wiedzieć na temat odżywiania w myśl hasła „nie wystarczy jeść – należy się odżywiać”. Celem programu jest promowanie zdrowego odżywiania,  w tym wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych, zwiększenie podaży wody podczas pobytu w przedszkolu, kształtowanie nawyku mycia zębów, wzrost spożycia przez dzieci przygotowanych posiłków, oswajanie z tematem alergii pokarmowych.

 " Cała Polska czyta dzieciom" - kampania społeczna - do przedszkola zapraszamy chętnych Rodziców , którzy w bardzo kreatywny sposób czytają dzieciom ulubione bajki. Bieżemy udział w lekcjach bibliotecznych w biblitece publicznej przy ulicy Krasnobrodzkiej  

 Artystyczne pory roku – projekt plastyczno – muzyczny będzie realizowany w grupie Pracowite Pszczółki. Ma na celu integrowanie grupy, rozwijanie wrażliwości estetycznej i kreatywności dzieci oraz stymulowanie rozwoju zdolności poprzez działania plastyczne i muzyczne z uwzględnieniem tematyki pór roku. Działania w ramach projektu będą obejmowały zajęcia plastyczne inspirowane muzyką oraz naukę piosenek tematycznych i zabawy ruchowo – naśladowcze. Cykl będzie obejmował 10 tematów uwzględniających pory roku do realizacji w ciągu całego roku szkolnego od IX do VI.

Sport to zdrowia podstawa a dla nas dobra zabawa. Projekt realizowany we współpracy z Ogólnopolskim Systemem Rozrywki Ruchowej Przedszkoliada. Celem zajęć jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i zapoznanie dzieci z wybranymi dyscyplinami sportowymi związnymi z piłką - nożną, siatkową, koszykową i ręczną. 

 "Dzieciństwo bez próchnicy" - Ogólnopolski projekt prozdrowotny pod patronatem medialnym " Wychowania w Przedszkolu" . Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej małego człowieka. Wyrabianie i utrwalanie zdrowych nawyków higienicznych

" Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. Największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w ponad 5 tyś przedszkoli od roku 2011. W ramach projektu prowadzone są zajęcia mające na celu wytworzenie w nich nawyku regularnego mycia zębów i tym samym zapobieganiu próchnicy . VII edycjajest kontynuacją działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci. Program na celu zachęcenie dzieci do dbania o zęby. Animowane filmy edukacyjne wprowadzą dzieci w świat Pastusiowej Krainy. Dzieci dowiedzą się m.in. dlaczego Pastusie nie lubią Robaczka Próchniaczka. Łamigłówki, kolorowanki to świetny pomysł na pretekst do rozmowy o tym, jak ważne jest dbanie o zęby.

 Projekt "Radosne Przedszkole" - projekt Studium Prawa Europejskiego -Celem projektu jest udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Przystępując do tego projektu realizujemy 10 zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do 10

 Projekt "Savoir Vivre"  realizowany w formie ćwiczeń praktycznych, zabaw, zadań indywidualnych i grupowych, które ułatwią dzieciom zapamiętywanie zagadnień dotyczących dobrych manier, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł obowiązujących w domu i przedszkolu. Zajęcia będą odbywały się raz w miesiącu, natomiast nabyte umiejętności będą utrwalane codziennie przy różnych okazjach. W programie m.in.

 • Co to jest savoir – vivre?
 • Zwyczaje i reguły obowiązujące przy stole.
 • Dobre maniery na przyjęciu.
 • Jak się zachować w miejscach publicznych?
 • Magiczne słowa.
 • Klucz do dobrego zachowania.

 Projekt " Kulturalny Przedszkolak" - wszechstronny program edukacji kulturalnej dzieci w wieku 3-6 lat, dostosowany do potrzeb i możliwości poszczególnych grup wiekowych. Projekt będzie realizowany w ciągu kolejnych 3 lat (kontynuacja projektu z poprzedniego roku)

 • Celem projektu jest przygotowanie dzieci do odbioru sztuki szeroko pojętej, zapoznanie dzieci ze sztuką, wymiana spostrzeżeń,  pomoc rodzicom i dzieciom w odkrywaniu talentów.
 • Projekt będzie realizowany w kilku projektach i w oparciu o ścisłą współpracę instytucjami kulturalnymi z uwzględnieniem ich oferty dla dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Będzie obejmował wycieczki autokarowe i piesze, pracę warsztatową, zajęcia artystyczne.

      W ramach projeku;

 • Wyjścia do kina
 • Wycieczki do teatrów
 • Wycieczki do muzeów
 • Teatrzyki i koncerty muzyczne w przedszkolu
 • Cykliczne wizyty w Bibliotece Publicznej i udział w teatrzykach i zajęciach edukacyjnych (starsze grupy)
 • Realizacja projektów edukacyjnych.

 Projekt  "Zaczarowany Świat malarstwa" Celem projektu jest: stworzenie warunków do zainteresowania i poznania kierunków w malarstwie europejskim i najwybitniejszych ich przedstawicieli, a przez to uświadomienie ogromnego znaczenia sztuki dla rozwoju emocjonalnego i poznawczego dziecka. Zamierzonym efektem ma być pogłębienie zainteresowań artystycznych dzieci i pomoc w odkrywaniu zainteresowań i talentów naszych przedszkolaków.Zajęcia edukacyjne będą oparte na zestawieniu tematycznym pozwalającym wybierać obrazy, które łączy tematyka, np.: malarstwo batalistyczne, pejzażowe, portretowe itp., oraz na zestawieniu warsztatowym pozwalającym dziecku poznać różnorodne techniki plastyczne i ukazać nowatorskie rozwiązania artystów. Dzięki nim dziecko może zapoznać się i nauczyć rozróżniać dzieła wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wykorzystanie w edukacji plastycznej dzieł sztuki jako źródła inspiracji pozwali na uzyskanie przez dziecko wielu kompetencji, w tym: poszerzenie zakresu pojęć i wiedzy o sztuce, kształcenie spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej, kształcenie wrażliwości emocjonalnej czy też doskonalenie umiejętności analizy i oceny wytworu własnego i kolegów. Spotkania z cyklu „Zaczarowany świat malarstwa” będą się odbywały raz w miesiącu i zostaną podzielone na dwie części:

Koncerty muzyki klasycznej jednym z głównych założeń jest danie szansy właściwego rozwoju w sferze umuzykalnienia każdemu dziecku oraz możliwość aktywnych i twórczych działań niezależnie od jego uzdolnień muzycznych oraz zrozumienie muzyki klasycznej poprzez aktywne słuchanie.  Celem natomiast jest – rozbudzanie miłości do muzyki i przygotowanie do świadomego korzystania  z niej, zapewnienie możliwości pełnego rozwoju zdolności muzycznych, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Koncerty będą odbywały się raz w miesiącu. Dobrane są do słuchania takie utwory, które szczególnie stymulują zmysły, pomagają budować neuronalne drogi w mózgu mające wpływ m.in. na naukę języków obcych, poprawiają koncentrację, ułatwiają naukę czytania i pisania, harmonizują napięcie mięśniowe i poprawiają koordynacje ruchową.

 Projekt edukacyjno wychowawczy - "Cudze chwalicie swego nie znacie"