--> Dobre przedszkole językowe na Targówku, Bródnie - Warszawa - Edukacja - program i projekty

Edukacja - program i projekty

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA

W przedszkolu realizujemy

* program wychowania przedszkolnego" Kocham przedszkole"

* Program wspomagający nauczyciela w edukacji pięcio i sześciolatków pt." Trampolina do szkoły"  autor. Pani Sławomira Załęska

* Program dla przedszkoli i klas zerowych pt. " Dziecięca Matematyka" autor Pani Edyta Gruszczyk-Kolczyńska i Ewa Zielińska.

 Nad  realizacją programu czuwa doswiadczona Pani Metodyk odpowiedzialna za całość edukacji w placówce. Przedszkole podlega Kuratorium Oświaty .

 

Program dwujęzyczności

edukację językową prowadzimy w kilku wariantach do wyboru dla Rodziców.

- jezyk angielski - 5 x w tygodniu

- jezyk angielski 3 x w tygodniu  i francuski 2 x w tygodniu

- język angielski 3 x w tygodniu  i hiszpański 2 x w tygodniu

Cele językowe kursu:

 • rozwój umiejętności słuchania i osłuchanie z językiem obcym
 • nauka prawidłowej wymowy i intonacji,
 • nauka praktycznych zwrotów i umiejętności ich zastosowania w klasie

 

Glottodydaktyka

program "Nauka czytania i pisania" prof. B.Rocławskiego. Metoda ma charakter lingwistyczny a jej istotą jest rozpoczęcie nauki  czytania i pisania od procesu syntezy. szczególną uwagę zwraca się na narządy mowy, na ich pracę w czasie wypowiadania głosek.

Cele metodyczne:

 • bardzo dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania
 • uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem
 • kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej
 • osiągnięcie sprawności analizatora wzrokowo-słuchowego
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • pozwala rozwijać koordynację wzrokowo-słuchową

 

Elementy koncepcji i pedagogiki Planu Daltońskiego

rozwijanie i dzieci umiejętności społecznych oraz komunikowania się z drugim człowiekiem. Nauka odpowiedzialności za podjęte zadania, współpracy w zespole. Dziecko otrzymuje zakres zadań i czas na ich wykonanie. Nauczyciel organizuje przestrzeń , tłumaczy na czym polega zadanie, ustala reguły a także wspomaga i kontroluje postępy. Na samym końcu ocenia pracę dziecka i koryguje błędy. Zadaniem dziecka jest poszukanie rozwiązania postawionego zadania i wyciągnięcie wniosków z działania- dziecko otrzymuje prawo wyboru i samo planuje jak i kiedy wykona wyznaczone zadanie.

Cele metodyczne- dziecko uczy się poprzez działanie :

 • poznaje cej działania - buduje pozytywną motywację
 • wrazz nauczycielem przypomina sobie lub przswaja zasady działania
 • obserwuje wzór , tworzy model działania
 • podejmuje próby wywiązania się z zadania, w miare potrzeby korzysta z pomocy kolegów oraz nauczyciela podejmuje próby skorygowania swoich niewłaściwych działań
 • dokonuje samooceny i poznaje ocenę nauczyciela

Program edukacji ekologicznej

Wykorzystując niepowtarzalną lokalizację przedszkola w sąsiedztwie lasu Bródnowskiego - zaledwie kilka metrów - realizujemy bardzo bogaty program przyrodniczy.

- akcja sprzątanie świata- odpowiedzialność za własne otoczenie

- zbiórka makulatury - recycling

- sadzenie drzewka - więcej tlenu dla naszej planety

- dokarmianie zwierząt podczas zimy - wrazliwość i odpowiedzialność za zwierzęta

- podglądanie przyrody , ptaków , roślin............

Elementy metody Marii Montessori

Głównymi zadaniami metody Marii Montessori są:

 • Uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w świadomym jego potrzeb środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami.
 • Samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu reguł społecznych. Rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności.
 • Koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań.
 • Lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w warunkach cichej pracy samodzielnej lub grupowej.
 • Porządek – dzieci zdobywają umiejętności postrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu.
 • Społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy. Sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj.
 • Obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i powagą obserwuje postępy i trudności dziecka; jest jego przewodnikiem.
 • Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte w nowym dla siebie środowisku, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.

Trening zachowań społecznych

Trening zachowań społecznych jest strategią wychowawczą wobec dzieci z różnego rodzaju potrzebami i deficytami w zachowaniu. Dzieci w młodszym wieku mają pewne kłopoty z przestrzeganiem norm i zasad. Nie zawsze potrafią rozpoznać własne emocje i odpowiednio nad nimi zapanować. Należy je uczyć zachowań prospołecznych, które pozwolą im lepiej funkcjonować w przedszkolu, w grupie rówieśniczej, później w szkole, a wreszcie w dorosłym życiu. Wyniesione z zajęć umiejętności i nawyki pozwolą im opanować własne emocje oraz wskażą kroki postępowania w różnych sytuacjach.

Cele zajęć:

 • uczenie dzieci zachowań prospołecznych
 • poprawa ogólnej kondycji psychofizycznej dziecka
 • pomoc w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • wyrabianie pozytywnych cech moralno-społecznych
 • umożliwienie odreagowania napięcia i negatywnych emocji
 • umiejętność radzenia sobie ze złością
 • nauka przestrzegania zasad i norm społecznych

 

Program bądz bezpieczny
 
            Dziecko powinno znać zasady warunkujące jego bezpieczeństwo i respektować je. Powinno także rozumieć, dlaczego one obowiązują oraz wiedzieć, jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania. Wpajanie dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych jest jednym z podstawowych celów wychowania. Należy od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady zachowania bezpieczeństwa, uczyć prawidłowego rozpoznawania zagrożeń oraz metod ich eliminacji, oraz wkazywać dzieciom właściwe drogi, które pozwolą zapobiegać możliwym zagrożeniom. Trzeba również pokazywać dziecku, jak należy prawidłowo postępować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Kształtowanie u dzieci czynnych postaw, wskazujących na dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, powinno obejmować:
poznawanie i przestrzeganie zasad bezpiecznej zabawy w przedszkolu, domu, placu
 zabaw itp.,
 • zachowanie ostrożności w stosunku do obcych ludzi,
 • zachowanie ostrożności przy spotkaniu nieznanych zwierząt, roślin, przedmiotów,
 • bezpieczeństwo w sieci internetowej
 • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach,
 • poznanie numerów alarmowych i właściwe informowanie o niebezpiecznym zdarzeniu,
 • poznanie podstaw udzielania pierwszej pomocy (ułożenie poszkodowanego w bezpiecznej pozycji, prawidłowe przeprowadzenie sztucznego oddychania, opatrzenie rany itp.),
 • umiejętność wykorzystywania i prawidłowej obsługi sprzętów gospodarstwa domowego,
 • usamodzielnianie dziecka i kształtowanie w nim postawy odpowiedzialności za własne postępowanie.

Metoda Dobrego Startu - M. Bogdanowicz

Pedagogika Zabawy - Klanza

Dodatkowo przedszkole bierze udział w różnego rodzaju konkursach, programach i kampaniach profilaktycznych.
Do tej pory uczestniczyliśmy w następujących programach:
- Kubusiowi Przyjaciele Natury
-  Akademia Aquafresh
- Pogromcy Zarazków
- Necio.pl

- Zdrowy Przedszkolak

Bierzemy udział w Ogólnopolskich Projektach Edukacyjnych

1. "Akademia Wyobraźni Play-Doh" - Wyobraźnia jest motorem napędowym ludzkości i elementem intelektualnego sukcesu, dlatego rozwijanie jej wśród dzieci jest jednym z większych wyzwań pedagogicznych obecnych czasów. Dzieki projektowi nasze dzieci będą rozwijać swoje zdolności manualne a także kreatywne myślenie. W ramach programu każdego miesiąca organizowane są 2 konkursy - jeden dla przedszkola, drugi dla Rodziców. więcej informacji - kliknij tutaj

2. "Niezwykłe Spotkania" - Celem projektu jest promocja integracji społecznej wśród dzieci w zakresie uczenia tolerancji, otwartości i mądrego podejścia do problemu niepełnosprawności dzieci i dorosłych. Forma realizacji są warsztaty w czasie których dzieciom będą czytane bajki wydane przez fundację Verba z cyklu " Leon i jego nie-zwykłe spotkania", gry i zabawy nawiązujące do tematyki. Projekt zakończony wręczeniem dzieciom dyplomu oraz medalu "Niezwykły bohater". Więcej informacji na www.fundacjaverba.org.pl.

3. " Bezpieczeństwo w sieci " - Projekt edukacyjny o zapobieganiu negatywnym skutkom korzystania z nowych technologii (internet, telefon). Głównym celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu i telefonu. Ważnym aspektem jest nauczenie dzieci krytycznego myślenia wobec dostępnych w internecie treści, tak aby same potrafiły ocenić które informacje są prawdziwe i komu mogą zaufać w wirtualnym świecie.

projekt " Owce w sieci " - dedykowany dzieciom z grup starszych - więcej informacji - kliknij tutaj

projekt " Necio" - dedykowany młodszej grupie - więcej informacji - kliknij tutaj

4. " Akademia Zdrowego Przedszkolaka" - VI edycja  ogólnopolskiej akcji Zdrowy Przedszkolak - Warsztaty oparte są o scenariusze zajęć z dziećmi, zawierającymi informacje, jakie produkty są zdrowe i jak wpływają na ich dobre samopoczucie i energię. Uzupełnieniem wiedzy teoretycznej są propozycje zabaw, wierszyków, piosenek, warsztatów plastycznych (a także kulinarnych), kolorowanki, ilustracje i bajki - więcej informacji - kliknij tutaj

5. " Cała Polska czyta dzieciom" - kampania społeczna - do przedszkola zapraszamy chętnych Rodziców , którzy w bardzo kreatywny sposób czytają dzieciom ulubione bajki. Bieżemy udział w lekcjach bibliotecznych w biblitece publicznej przy ulicy Krasnobrodzkiej  

6. Sport to zdrowia podstawa a dla nas dobra zabawa. Projekt wewnętrzny  Zajęcia w ramach realizowanego w przedszkolu projektu. Celem zajęć jest promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i zapoznanie dzieci z wybranymi dyscyplinami sportowymi.  W tym miesiącu dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat siatkówki.

7. "Dzieciństwo bez próchnicy" - Ogólnopolski projekt prozdrowotny pod patronatem medialnym " Wychowania w Przedszkolu" . Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej małego człowieka. Wyrabianie i utrwalanie zdrowych nawyków higienicznych

8. " Akademia Aquafresh" - Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków. Największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w ponad 5 tyś przedszkoli od roku 2011. W ramach projektu prowadzone są zajęcia mające na celu wytworzenie w nich nawyku regularnego mycia zębów i tym samym zapobieganiu próchnicy . W tym roku 30 września w ramach Akademii wraz ze wszystkimi przedszkolami biorącymi udział w projekcie zamierzamy ustanowić Rekord Guinnessa w największej liczbie osób myjących w tym samym czasie zęby!!!!! 

9. Projekt "Radosne Przedszkole" - projekt Studium Prawa Europejskiego -Celem projektu jest udoskonalanie i usprawnianie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Przystępując do tego projektu realizujemy 10 zadań, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do 10

10. Projekt "Kulturalny Przedszkolak"

11. Projekt zachowań społecznych " My i nasze emocje"

12. Projekt  "Zaczarowany Świat malarstwa"

13. Projekt edukacyjno wychowawczy - "Cudze chwalicie swego nie znacie"